Nädal Euroopa Parlamendis, 23.-27. oktoober

Sel nädalal toimub töö komisjonides. Arutatakse laste seksuaalse väärkohtlemise tõkestamist, võetakse seisukoht nullnetotehnoloogia raamistiku kohta ja pakendite säästu ja taaskasutamise osas. Hääletatakse keemiliste taimemürkide kasutamise vähendamist ja raskeveokite heitkoguste vähendamist.

Laste seksuaalse väärkohtlemise tõkestamine. Kodanikuvabaduste komisjon võtab neljapäeval vastu seisukoha laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjali (CSAM) leviku tõkestamiseks. Päev varem küsitlevad parlamendiliikmed siseasjade volinikku Ylva Johanssoni tema väidetava huvide konflikti asjus seoses selle seaduseelnõuga.

Nullnetotööstuse määrus. Kolmapäeval võtab tööstuskomisjon vastu seisukoha Euroopa nullnetotehnoloogia raamistiku kohta, mille eesmärk on kiirendada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele ja toetada nulltehnoloogiat nagu tuuleturbiinide, elektrolüüsaatorite, akude, päikesepaneelide ja soojuspumpade tootmist. Hinnanguliselt kolmekordistub nende sektorite ülemaailmne turg 2030. aastaks, mistõttu on vajalik kindlustada juurdepääs tulevaste energiasüsteemide jaoks olulistele tehnoloogiatele.

Pakendid ja pakendijäätmed. Keskkonnakomisjon võtab teisipäeval vastu seisukoha pakendite säästu ja taaskasutamise osas. Seaduseelnõu paneb paika nt kahjulike kemikaalide piirangud ja taaskasutuse miinimumkogused, samuti pakendite vähendamise sihid. Lisaks käsitleb ettepanek pakendite liigiti kogumist ja ringlust.

Taimekaitsevahendite säästev kasutamine. Teisipäeval hääletab keskkonnakomisjon ettepanekut vähendada 2030. aastaks keemiliste taimemürkide kasutamist 50% võrra ning edendada keskkonnasõbralikumaid kahjuritõrjeviise. Hääletusele järgneb pressikonverents. Eraldi hääletab komisjon vastuväidet Euroopa Komisjoni ettepanekule pikendada glüfosaadi heakskiitu veel kümneks aastaks.

Rohelepe / Busside ja veokite CO2 heide. Teisipäeval hääletab keskkonnakomisjon raskeveokite, nt busside ja veoautode CO₂ heitkoguste vähendamise üle, et toetada üleminekut heitmevabale liikuvusele.

Rohelepe / Süsiniku sidumine. Teisipäeval hääletab keskkonnakomisjon ka esimest kogu ELi hõlmavat süsiniku sidumise raamistikku. Ettepanek edendab uuenduslikke süsinikdioksiidi sidumise tehnoloogiaid ja säästvaid tootmisviise.

Nädala detailne kava.

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu