Ajakirjanikule

Koolituspäev ajakirjanikele: kuidas sünnivad EL-i otsused?

Koolituspäeva eesmärk on pakkuda uudistetoimetuste ajakirjanikele laiapõhjalisi teadmisi Euroopa Liidu institutsioonide ja otsustusprotsesside kohta. Millised on EL-i peamised institutsioonid, kuidas need moodustatakse ja mis on nende roll otsuste tegemisel?

Kuidas määratletakse liidu poliitilised prioriteedid, kuidas võetakse vastu seadusi, kuidas sünnib EL-i eelarve, kuidas tehakse liidu välis- ja julgeolekupoliitika ja laienemisega seotud otsuseid, kuidas käib aluslepingute muutmine, kuidas Euroopa Liit reageerib kriisidele? Lisaks keskendub koolitus Euroopa Parlamendi valimistele, eesmärgiga valmistada ajakirjanikke ette 6-9. juunil 2024 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ning valimistejärgse institutsioonide uuendamise (sh uue Euroopa Komisjoni moodustamise)  kajastamiseks.

Koolituspäev annab Eesti ajakirjanikele ja toimetajatele väärtuslikke teadmisi, mis aitavad neil paremini mõista Euroopa Liidu toimimist ning võimaldavad neil pakkuda kvaliteetset ja informatiivset meediakajastust EL-i teemadel.

Koolitus toimub 27. novembril 2023 Euroopa Liidu Majas (Rävala pst 4, Tallinn)

Koolituse läbiviijad: TÜ võrdleva poliitika professor Piret Ehin ning Euroopa uuringute kaasprofessor Stefano Braghiroli.

Päevakava

10.00-11.30       Euroopa Liidu viis peamist institutsiooni: Komisjon, Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Ülemkogu, Euroopa Liidu Kohus. Ülesehitus, juhtimine, pädevused, roll otsustusprotsessis. Millised institutsioonid on valitsustevahelised ja millised riikideülesed ja miks? Kellele kuulub seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim? Kuidas sünnivad poliitilised suunised, kes ja kuidas määratleb Euroopa Liidu prioriteedid? Kuidas Euroopa Liit reageerib kriisidele?

11.30-11.50       Kohvipaus

11.50-13.20       Õigusloome, poliitikakujundamine ja otsustusprotsessid Euroopa Liidus.

Seadusandlik tavamenetlus: Komisjon esitab seaduseelnõud, EL-i nõukogu ja Parlament võivad need heaks kiita, neid muuta või need tagasi lükata. Otsuste tegemine Komisjonis, Parlamendis, Nõukogus. Nõukogu hääletuskorrad, sh ühehäälsus, kvalifitseeritud häälteenamus ning blokeeriv vähemus. Nõukogu kolmetasandiline otsustussüsteem: töögrupid, COREPER, ministrite tasand. EL-i seadusloomet iseloomustav statistika. Triloogide roll. Huvigruppide võimalused seadusloomet mõjutada.

Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmine.

Otsuste tegemine välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Arutelud selle üle, kas välispoliitiliste otsuste tegemisel tuleks loobuda ühehäälsuse nõudest ning võtta kasutusele kvalifitseeritud häälteenamus.

EL-i süvenemine ja laienemine: kuidas toimub aluslepingute muutmine, kuidas tehakse Liidu laienemisega seotud otsuseid?

Kuidas toimub poliitikate elluviimine, järelvalve EL-i seaduste täitmise üle ning mis saab siis, kui Liidu seadusi on rikutud?

13.20-14.10       Lõuna

14.10-15.40    Euroopa Parlamendi valimised juunis 2024 ning uue Euroopa Komisjoni moodustamine. EP valimiste süsteem ja korraldus, sh riikidevahelised erinevused. Ülevaade valimiskäitumise mustritest alates esimestest otsevalimistest 1979. aastal, sh osalusaktiivsus ning erakondade toetamise mustrid. Kas EP valimised on jätkuvalt teisejärgulised siseriiklikud valimised? Euroopa tasandi erakonnad, Euroopa Parlamendi fraktsioonid, nende seos riigi tasandi erakondadega. Populistlike, äärmuslike ning euroskeptiliste erakondade esindatus EP-s. Ettepanekud EP valimiste reformimiseks: riikideülesed nimekirjad. Euroopa Komisjoni moodustamise protsess. Esikandidaatide (Spitzenkandidaten) süsteem ning sellega seotud vaidlused ja arutelud. Mida oodata Komisjoni ja Parlamendi viieaastase ametiaja erinevates etappides?

15.40-16.00      Lühike kokkuvõte, küsimused ja vastused.

Koolituse ülesehitus, õppemeetodid:

Koolitajad koostavad Moodle’i lehekülje, kus on kättesaadavad koolituse eesmärgid, ajakava, loengute kirjeldused ning mitmesugused õppematerjalid (slaidid, lühivideod, sh EL-i institutsioone tutvustavad videoklipid, lugemismaterjalid nii eesti kui inglise keeles, sh lektorite poolt läbi viidud EL-i otsustusprotsessi puudutavate uuringute tulemused, samuti teadmisi kinnistada aitavad valik- ja lühivastustega testid iga teemabloki kohta).

Koolitus on interaktiivne ning kombineerib loengu ja seminari vormi, osalejaid ärgitatakse küsimusi küsima ning koolitajate küsimustele vastama. Iga ajakavas välja toodud blokk sisaldab ka lühikest grupitööd/arutelu.

 

Kontakt
Kadi Herkül
Pressinõunik
kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Euroopa-Parlament-saal.jpg (EP-055980A_press_tribune)

Ajakirjanikule